top of page

PRIVACYBELEID

Geüpdatet op 27-08-2020

1.Partijen en voorwerp

Brussels Football Academy (hierna "BFA' of de 'Verwerkingsverantwoordelijke") Lusthuizenstraat 1 , 1082 Sint-Agatha-Berchem

E-Mail: americanfcotballbfa@pm.me

BFA stelt dit Privacy beleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.americanfootballbfa.org, (hierna de "Site"), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door BFA

De term "Gebruiker’ verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

Als zodanig. SFA bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. BBA verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (El') 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 201 6 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 05/46/ EG (hierna de "Verordening

BFA is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). In voorkomend geval, BFA verbindt zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2.Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door BFA, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die In naam en voor rekening van BFA opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door BFA, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:

cookies

3.Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en wel als volgt:

Uitvoering van aangeboden en weergegeven diensten op de website.

4.Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, dat BFA verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacy beleid, de volgende persoonsgegevens:

Informatie die Gebruikers verschaffen voor contractuele doeleinden.

5.Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/ha ar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacy beleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacy beleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met BFA. Elke overeenkomst die BFA en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacy beleid door de Gebruiker.

0e Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeen stemming met de in dit Privacy beleid op genomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door 8FA, voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6.Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als -redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen korter dan: 1 jaar.

7.Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van BFA die adequate garanties bieden voor Ce beveiliging van de gegevens en die samenwerken met BFA bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van BFA, en Zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacy beleid na. BFA zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

8.Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: americanfootballbfa@prn.me, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres: Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha Berchem

a.Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 1 5 van de Verordening, BFA garandeert het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

  • Ce betrokken categorieën persoonsgegevens;

  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties

  • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld,

  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op ba sis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mail adres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt. tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b.Recht op rectificatie

BFA garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstand[g kunnen worden aangebracht, en welk geval de aanvraag kan worden gericht aan BFA.

Overeenkomstig artikel 1 g van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis ven elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c.Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 1 7 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens open baar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend mat de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen. waar onder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing vaar zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

  • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;

  • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 10 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. 0e verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d.Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in ken nis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking. tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt

e.Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van BFA hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat BFA dit verhinderd in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid. heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f.Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zij n,/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door BFA. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, BFA zal geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening af verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden. met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g.Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door BFA aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35.1000 Brussel

Tel. 32 2274 48

Fax,.+ 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9.Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. 0e doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

a.Algemene principes

Een 'Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie BFA samenwerkt

Sommige van de cookies die gebruikt worden door BBA noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen.

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel,

b.Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschil lende soorten cookies worden gebruikt door BEA op de Site:

  • Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site. maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

  • Statisti sche en publiekscookies: deze cookies m aken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Web site over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze cok het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Geb ruiker te verbeteren Coor voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het 3FA ook mogelijk om mogelijke bugs op de Website te identificeren en te corrigeren;

  • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);

  • Tracking cookies: BFA maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het BFA mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende ad res: http:ffwww.google.nlfintl/en_uk/policies/privacy/

c.Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

Cookie Name | Purpose | Duration |Cookie type

XSRF-TOKEN |Used for security reasons | Session | Essential

hs | Used for security reasons | Session | Essential

svSession | Used in connection with user login | Session | Essential

SSR-caching | Used to indicate the system from which the site was rendered | 1 minute | Essential

_wixCIDX | Used for system monitoring/debugging | 3 months | Essential

_wix_browser_sess | Used for system monitoring/debugging | session | Essential

consent-policy | Used for cookie banner parameters | 12 months | Essential

smSession | Used to identify logged in site members | Session | Essential

TS* | Used for security and anti-fraud reasons | Session | Essential

bSession | Used for system effectiveness measurement | 30 minutes | Essential

fedops.logger.sessionId | Used for stability/effectiveness measurement | 12 months | Essential

wixLanguage | Used on multilingual websites to save user language preference | 12 months | Functional

 

d.Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren af verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving of kennisgeving ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen in zijn/haar browser.

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen.

 

10.Wijziging van het Privacy beleid

BFA behoudt zich het recht voor om dit Privacy beleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacy beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst om tegenwerpelijkheid te waarborgen.

 

11.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacy beleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van BFA.

12.Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacy beleid kan de gebruiker contact opnemen met de Verwerkinsverantwoordelijke op het volgende adres: americanfootballbfa@pm.me

bottom of page